BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17193/BTC-TCHQ
V/v xem xét lại kết quả phân loại trước mã số

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP thương mại và dịch vụ Cát Tường.
(Số 14, ngõ 310 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2807/NK-CTC ngày 28.7.2014 của Công ty CP thương mại và dịch vụ Cát Tường đề nghị xem xét lại kết quả xác định trước mã số mặt hàng theo khai báo là Modul LED P10 (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương) tại Thông báo số 7091/TB-TCHQ ngày 13.6.2014 của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Sau khi xem xét kiến nghị của Doanh nghiệp tại công văn số 2807/NK-CTC nêu trên, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công thương cho ý kiến về bản chất hàng hóa và công dụng của sản phẩm do Doanh nghiệp đề nghị xác định trước mã số để có cơ sở trả lời Doanh nghiệp theo đúng quy định về phân loại.

Ngày 13.10.2014, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương có công văn số 815/XNK-TMQT cho ý kiến: Modul LED P10 (3 màu) là loại màn hình không có chức năng thu phát tín hiệu. Ngày 24.10.2014, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2011/TĐC-HCHQ cho ý kiến: Khối modul LED P10 RGB (3 màu) là 01 màn hiển thị (màn hình) Led (01 màn hình Led có thể ghép từ 01 hoặc nhiều màn hiển thị) sử dụng trong trình chiếu hình ảnh quảng cáo.

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 85.28 và 85.31; Ý kiến Bộ Công thương và Bộ Khoa học - Công nghệ; thì:

1. Mặt hàng Modul LED P10 (3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá, xanh dương) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nối với các nguồn tín hiệu thích hợp được xác định là màn hiển thị (màn hình) phù hợp phân loại tại nhóm 85.28, mã số 8528.59.10 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

2. Mặt hàng doanh nghiệp đề nghị xác định trước mã số chưa nhập khẩu nên khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình được các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ, kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền chứng minh hàng hóa có bản chất không đúng như thông báo của Tổng cục Hải quan (Chú giải chi tiết HS nhóm 85.28) thì không sử dụng Thông báo số 7091/TB-TCHQ để phân loại.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty CP thương mại và dịch vụ Cát Tường biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/cáo)
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo)
- Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục TC ĐL CL)
- Bộ Công thương (Cục Xuất nhập khẩu);
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan (để th/hiện);
- Văn phòng Luật sư Bảo Biến (để biết);
(435, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)
- Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái