BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/BKHCN-ĐTG
V/v nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH Wintek Việt Nam

Phúc đáp Văn bản số 010113/BKHAVVNngày 09/01/2013 của Công ty TNHH Wintek Việt Nam về việc nhập khẩu máy móc, thiếtbị đã qua sử dụng; Căn cứ các tài liệu kỹ thuật gửi kèm, Bộ Khoa học và Côngnghệ có ý kiến như sau:

1. Các thiết bị, máy móc đã qua sử dụng(trong Bảng kê chi tiết kèm theo) được nhập khẩu từ Trung Quốc theo Hợp đồng nhậpkhẩu số WVI-201212018S ký ngày 20/12/2012 và Vận đơn số SZNHPG1301012 ngày30/12/2012 sử dụng trong lĩnh vực sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử khôngthuộc diện tạm ngừng nhập khẩu từ Trung Quốc theo khoản 1,Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 10/8/2012 về việc tạm ngừng nhập khẩu máymóc, thiết bịdây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

2. Việc nhập khẩu các máy móc, thiếtbị nêu trên phải tuân thủ các quy định liên quan về hoạt động xuất nhập khẩuhàng hóa của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan. Công ty TNHH Wintek ViệtNam phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêutrong Văn bản số 010113/BKH /WVN và các tài liệu kèm theo.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đểquý Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan; - Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆĐỗ Hoài Nam

BẢNG KÊ CHI TIẾT

(Kèm theo Côngvăn số 172/BKHCN-ĐTG ngày 21 tháng 01 năm 2013)

STT

Tên

Model

Seri No

SL (cái)

Xuất xứ

Năm sản xuất

Nơi sdụng

1

Máy chu chuyển (di chuyển bản mạch)

SLD-880A

9511042

01

Đài Loan

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

2

Máy quét thiếc trên bản mạch

MK-MARK II

21MW190FLA

01

Nhật Bản

2004

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

3

Máy chu chuyển (di chuyn bản mạch)

SBC-100A

9511035

01

Đài Loan

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

4

Máy gn linh kiện điện tử

FX-1R

F1R8L1622

01

Nhật Bản

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

5

Máy gắn linh kiện điện tử

FX-1R

F1R8L1617

01

Nhật Bản

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

6

Máy chu chuyển (di chuyển bản mạch)

SBC-100A

9511032

01

Đài Loan

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

7

Máy dán màn hình

KE-2060M

263-H1234

01

Nhật Bản

2003

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

8

Máy chu chuyển (di chuyển bản mạch)

SWT-100A

9511017

01

Đài Loan

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

9

Máy hàn linh kiện điện tử trên bản mạch

Hotflow2/20

R012B06F0059

01

Đức

2006

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

10

Máy thu nạp sản phẩm (sau làm mát)

Không có Model

Không có số

01

Trung Quốc

2004

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

11

Máy chu chuyển (bản mạch mềm)

SLD-880A

9511044

01

Đài Loan

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

12

Máy quét thiếc trên bản mạch

MK-MARK II

20MW194FLA

01

Nhật Bản

2004

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

13

Máy chu chuyển (di chuyển bản mạch)

SBC-100A

9511028

01

Đài Loan

2006

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

14

Máy gắn linh kiện điện tử

FX-1R

F1R6K1609

01

Nhật Bản

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

15

Máy gắn linh kiện điện tử

FX-1R

F1R6K1614

01

Nhật Bản

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

16

Máy chu chuyển (di chuyển bản mạch)

SBC-100A

9511036

01

Đài Loan

2005

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

17

Máy dán màn hình

KE-2060M

266-H2712

01

Nhật Bản

2003

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

18

Máy chu chuyn (di chuyn bản mạch)

SWT-100A

9511080

01

Đài Loan

2004

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

19

Máy hàn linh kiện điện tử trên bản mạch

Hotflow2/20

Không có số

01

Đức

2006

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

20

Máy thu nạp sản phẩm (sau làm mát)

Không có Model

Không có số

01

Trung Quốc

2004

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

21

Máy kiểm tra X-Ray

HP23 4JX

11300-509

01

Anh

2006

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

22

Máy cắt bản mạch mềm

MFC-600

Không có số

01

Đài Loan

2006

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd

23

Máy cắt bản mạch mềm

MFC-600

WTMD0804-1

01

Đài Loan

2006

DONGGUAN MASSTOP Liquid Crystal Display co.,Ltd