BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 172/TCT-CS
V/v xuất lại hoá đơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 686/CT-TT &HTNNT ngày 04/12/2008 củaCục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc lập lại hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 1.2 và 1.10, mục VI, phần B Thông tư số 120/20032/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành,sử dụng quản lý hoá đơn quy định:

"1.2...Trường hợp viết sai cần hủy bỏ hoá đơn thì gạchchéo để huỷ bỏ và không được xé rời khỏi quyển hoá đơn và phải lưu đầy đủ cácliên của số hoá đơn

1.10... Những trường hợp hoá đơn đã được xé rời khỏi quyển,sau đó phát hiện sai phải huỷ bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận(đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịutrách nhiệm trước pháp luật về số hoá đơn huỷ bỏ."

Trường hợp doanh nghiệp đã lập hoá đơn theo đứng quy địnhkhi bán hàng và đã thực hiện kê khai, nộp thuế đối với doanh thu phát sinh trênhoá đơn đó nhưng chưa giao cho khách hàng vì khách hàng xin gia hạn thanh toánthì không thuộc trường hợp được lập lại hoá đơn khác do hoá đơn đã lập không cósai sót. Doanh nghiệp bán hàng phải giao hoá đơn đã lập đúng quy định nêu trêncho khách hàng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương