THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 172/TTg-KTN
V/v chọn nhà thầu thi công đập Văn Phong, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bình Định (công văn số 4201/UBND-NN ngày 24 tháng 12 năm 2008) và ý kiếncủa các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 389/BKH-QLĐT ngày 16 tháng 01năm 2009), Tài chính (công văn số 628/BTC-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2009), Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 48/BNN-XD ngày 07 tháng 01 năm2009) về việc chỉ định thầu thi công đập Văn Phong, tỉnh Bình Định, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép áp dụng hình thứcchỉ định thầu (có giảm giá) thi công xây dựng dự án đập Văn Phong, tỉnh BìnhĐịnh.

2. Giao Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn căn cứ thẩm quyền và quy định hiện hành xem xét, quyếtđịnh lựa chọn nhà thầu xây dựng có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiệndự án nêu trên; đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhàthầu thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của côngtrình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: ĐP, KTTH, TH; TTĐT;
- Lưu VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng