TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Đô Thị Mới.
(B27, Lô 6, Đô Thị Mới Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số …/ 2012/CV-ĐTM ngày17/02/2012 của Công ty TNHH Đô Thị Mới về việc xác nhận nợ thuế đối với hànghóa XNK của Chi nhánh Công ty TNHH Đô Thị Mới; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 ngày 21/02/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thờiđiểm 11h04 phút ngày 21/02/2012, Chi nhánh Công ty TNHH Đô Thị Mới, địa chỉ: Số77C Hai Bà Trưng-P. Cửa Nam-Q. Hoàn Kiếm-TP Hà Nội, MST: 0104967063-002 khôngcòn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhậpkhẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Chi nhánh Côngty. Trường hợp xác định Chi nhánh Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trênhệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đếnhoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xácnhận lại tình trạng nợ thuế của Chi nhánh Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếuCục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục Hải quan thì phải chịutrách nhiệm về các khoản nợ của Chi nhánh Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu Chi nhánh Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hảiquan tỉnh, thành phố thì yêu cầu Chi nhánh Công ty phải nộp đủ thuế và cáckhoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phónghàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Chi nhánh Công ty có bản cam kếtkhông có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt độngXNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các camkết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Đô Thị Mới và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn