ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/UBDT-KHTC
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Các Vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Thủ tưng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Su năm 2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc yêu cầu các Vụ đơn vị t chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức, thực hiện quyết liệt chủ động ngay từ đầu năm các nhiệm vụ công tác năm 2021 theo Quyết định số 21/QĐ-UBDT ngày 18/01/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết s 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp ch yếu thực hiện Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ v tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm y ban Dân tộc năm 2021; các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhim y ban Dân tộc vban hành Kế hoạch trin khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ, đơn vị; các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Vụ đơn vị.

2. Tập trung trin khai ngay công tác xây dựng các đề án, chương trình chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Đặc biệt là hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Công tác phòng chống dịch COVID-19: Yêu cầu Thủ trưởng và công chức, viên chức, người lao động các Vụ, đơn vị quán triệt và kiên định thực hin mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc, tuyệt đi không được chủ quan trong việc phòng chng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (Covid-19) gây ra theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản số 89/UBDT-VP ngày 31/01/2020 gửi các Vụ, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị này); Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ v tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ủy ban Dân tộc đã có các Văn bản: số 121/UBDT-TT ngày 02/02/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid -19, số 152/UBDT-TT ngày 18/02/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021 gửi các Vụ, đơn vị thuộc UBDT thực hiện).

4. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không t chức liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến.

5. Các Vụ, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc giao phi hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ủy ban Dân tộc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi chính sách, cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt kết quả trên từng lĩnh vực tốt hơn năm 2020.

Yêu cu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này và quán triệt Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (có bản sao gửi kèm) đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị./.

 

>> Xem thêm:  Công văn 4718/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011


Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (đ b/c);
-
Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải