BỘ XÂY DỰNG
Số: 1720 /BXD- QLN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thống nhất về hình thức của chứng chỉ môi giới và chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định tại Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Theo quy định tại mục 1.4 Phần V Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì Sở Xây dựng là cơ quan tổ chức in ấn, phát hành chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục 4 và 5 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

2. Về kích thước chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản đề nghị áp dụng thống nhất theo kích thước mỗi trang là 85mmx125mm.

Bộ Xây dựng thông báo Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Trần Nam