BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1720/QLCL-CL2
V/v vướng mắc trong thông quan gỗ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Côngty Mỹ Nghệ Á Đông

Phúc đáp văn bản số 23615/AD ngày 23/6/2015 củaCông ty Mỹ Nghệ Á Đông về việc vướng mắc trong kiểm tra chất lượng gỗ, Cục Quảnlý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

- Liên quan đến kiểm tra chất lượng gỗ nhập khẩu:

+ Sản phẩm thuộc Danh mục nhóm 9 (gỗ và các sảnphẩm ngoài gỗ) ban hành tại Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT và phải được quản lýchất lượng theo quy chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay việc ban hành các quychuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm thuộc nhóm này đang được triểnkhai, chưa được ban hành;

+ Theo Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT :“Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 màchưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, việc quản lý chất lượng đượcthực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”;

Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (đơn vị được giao quản lý thương mại nông lâm thủysản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hiện tại sản phẩm gỗ nhậpkhẩu chưa quản lý nhà nước về chất lượng.

- Liên quan đến kiểm dịch gỗ nhập khẩu: Đề nghịCông ty liên hệ với Cục Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, CL2

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào