BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1720/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu 02 xe ôtô là quà tặng của tỉnh Phong Sa Ly - CHDCND Lào

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: BộCông Thương.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 438/BCHBP-TM ngày 26/03/2013 của Bộ chỉ huyBộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đề nghị được tạo điều kiện tiếp nhận 02 chiếcxe ôtô hiệu Toyota Fortuner, đã qua sử dụng (sản xuất năm 2009 và năm 2010) làquà tặng của tỉnh Phong Sa Ly - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Bộ chỉ huy Bộđội biên phòng tỉnh Điện Biên qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên(gửi kèm), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 2, Mục III Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày31/03/2006 của Bộ: Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Giao thông vận tải -Tài chính - Công An hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đãqua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ chỉđược nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Cái Lân - QuảngNinh, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để tạo điều kiệnthuận lợi cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp nhận 02 chiếc xeôtô hiệu Toyota Fortuner nêu trên thì quan điểm của Tổng cục Hải quan là có thểxem xét ủng hộ.

Đểcó cơ sở trả lời Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hải quanđề nghị Quý Bộ có ý kiến về nội dung nêu trên và Tổng cục Hải quan xin đượcnhận lại ý kiến của Quý Bộ trước ngày 6/04/2013.

Tổngcục Hải quan trân trọng sự hợp tác của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh