BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1720 TCT/NV5
V/v quyết toán thuế

Hà Nội , ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty liên doanh Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc
- Cục thuế thành Phố Hải phòng
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục thuế nhận được công văn số 2430/PRO-KT ngày 24/3/2003 của Công ty liên doanh Việt pháp sản xuất thức ăn gia súc, đề nghị hướng dẫn việc quyết toán thuế TNDN, thuế GTGT năm 2002 đối với hoạt động của Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc của Công ty đặt tại Hải phòng, Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, trong đó đã hướng dẫn cụ thể việc quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN đối với doanh nghiệp khi kết thức năm tài chính.

Trường hợp Nhà máy tại Hải phòng không hạch toán riêng được kết quả kinh doanh mà hạch toán phụ thuộc vào công ty có trụ sở chính tại Đồng Nai thì:

+ Thuế GTGT của Nhà máy phát sinh tại Hải phòng phải kê khai, nộp và quyết toán với Cục thuế Hải phòng. Nhà máy tại Hải phòng phải có xác nhận của Cục Thuế Hải phòng về số thuế GTGT đã nộp để làm cơ sở quyết toán tại trụ sở chính ở Đồng Nai.

+ Tại trụ sở chính của Công ty ở Đồng Nai: thực hiện việc quyết toán thuế GTGT đối với các hoá đơn thuế GTGT phát sinh tại Đồng Nai và thực hiện việc quyết toán chung thuế TNDN của toàn công ty.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế Hải phòng và Cục thuế tỉnh Đồng Nai để có hướng dẫn cụ thể. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục thuế báo cáo về Tổng cục để nghiên cứu hướng dẫn.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến