BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1720/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1229/SKHĐT-DN ngày 15/3/2007 của Sở Kếhoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 36 mục VI Phần B Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư(ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:“Thành lập bệnh viện dân lập, bệnh viện tư nhân'' thuộc Danh mục lĩnh vực ưuđãi đầu tư.

- Tại điểm l Điều 34 và điểm 2 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếthu nhập doanh nghiệp quy định: ''Mức thuế suất 20% áp dụng trong thời gian 10năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với: Cơ sở kinh doanhmới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vựcưu đãi đầu tư. Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm50% số thuế phải nộp 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từdự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực ưuđãi đầu tư”.

Tại điểm 3 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quyđịnh: ''Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định tại NĐ số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, NĐ số 152/2004/NĐ-CPngày 6/8/2004 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hànhtrước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãicho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn,giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy địnhtại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghịđịnh này cho thời gian còn lại''.

- Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủvề chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lậpđã thay thế Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/9/1999 của Chính phủ về chínhsách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ytế, văn hoá, thể thao. Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân Vạn Xuân thuộcđối tượng được ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo Nghị định số 51/NĐ-CP ngày8/7/1999 và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 chứ không thuộc đối tượngđược ưu đãi miễn giảm, thuế TNDN theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006và Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/9/1999.

Vậy trường hợp Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân VạnXuân đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2642/UB-CNNngày 5/8/2002 nhưng mức ưu đãi thấp hơn thì được hưởng mức ưu đãi về thuế suấtvà thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP cho thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương