BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1721/TCHQ-GSQL
V/v bổ sung thêm nhãn mác hàng hóa.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK Thành An.
(Phòng 806, CT5 DN2, Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội)

Trảlời công văn số 0309/TN ngày 04/03/2009 của công ty đề nghị cho dán bổ sungnhãn mác bằng giấy đối với mặt hàng thép tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căncứ điểm 2b, Điều 1 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Thủ tướngChính phủ thì hàng hóa tạm nhập tái xuất không thuộc phạm vi quản lý nhà nướcvề nhãn hàng hóa.

Vềnguyên tắc hàng tạm nhập tái xuất phải đảm bảo nguyên trạng, nhưng xét thấyviệc bổ sung nhãn bằng giấy của doanh nghiệp không làm thay đổi bản chất củahàng hóa và cũng dễ loại bỏ nếu không thỏa đáng. Vì vậy, để tạo điều kiện chodoanh nghiệp trong kinh doanh, Cơ quan Hải quan chấp nhận làm thủ tục tái xuấtvới điều kiện kiểm tra nhãn giấy dán bổ sung của doanh nghiệp phải phù hợp vớibộ chứng từ hải quan; nếu kiểm tra có sự sai lệch thông tin giữa các chứng từtrong bộ hồ sơ hải quan với nhãn dán bổ sung thì Cơ quan Hải quan sẽ thực hiệnphạt vi phạm hành chính và yêu cầu công ty dỡ bỏ.

Tổngcục Hải quan có ý kiến trên trả lời để công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh