BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1721/TCHQ-GSQL
V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1696/HQLA-NVngày 16/11/2012 của Cục Hải quan Long An về việc nộp bổ sung C/O mẫu D, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 13, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương quy định: "Để được hưởngưu đãi thuế quan, tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, Người nhập khẩu phải nộpcho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu tờ khai, C/O, kèm các chứng từ chứngminh…".

Theo đó, đề nghị được nộp bổ sungC/O của công ty trước khi hàng hóa được thông quan là phù hợp với quy định nêutrên vì lô hàng vẫn trong thời gian làm thủ tục nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quanLong An xem xét chấp nhận việc nộp bổ sung C/O của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Âu Anh Tuấn