BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1721/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Văn phòng luật sư Đào và đồng nghiệp
3B Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Trả lời công văn số 27/2006/CV-VPLS ngày 21/4/2006 của Văn phòng luật sư Đào và Đồng nghiệp về chính sách thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật thuết giá trị gia tăng; Căn cứ vào Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giang có dự án đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc và đang trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án, sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định thu hồi đất để giao cho pháp nhân khác thực hiện tiếp và pháp nhân này bồi thường thiệt hại cho Công ty Minh Giang về các chi phí đã bỏ ra để có quyền sử dụng đất như: Chi phí giải phóng mặt bằng, Chi phí hỗ trợ di chuyển, Chi phí tiền lương quản lý dự án, Chi phí quản lý phân bổ cho dự án, Lãi vay vốn đầu tư hỗ trợ một phần thiệt hại thì Công ty Minh Giang không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền nhận được từ việc bồi thường nêu trên. Khi nhận được tiền đền bù, bồi thường, thì Công ty Minh Giang phải thực hiện như sau:

+ Đối với những khoản chi phí nêu trên, Công ty viết phiếu thu tiền hoặc hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thì trên hóa đơn giá trị gia tăng chỉ ghi dòng giá bán là số tiền bồi thường, dòng thuế suất, số thuế giá trị gia tăng không ghi và gạch bỏ.

+ Ngoài các khoản bồi thường nêu trên, nếu Công ty Minh Giang nhận được tiền bồi thường thiệt hại về kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất thì Công ty lập hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo chế độ quy định.

Trường hợp các khoản bồi thường thiệt hại mà Công ty TNHH Minh Giang nhận được lớn hơn các khoản chi phí mà Công ty đã bỏ ra trước đây thì phần chênh lệch nhận được Công ty phải tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng luật sư biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương