VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1721/VPCP-KTTH
V/v thuế nhập khẩu đối với sản phẩm sữa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 2362/BTC-CST ngày 03 tháng 3 năm 2009 về việc phương án điều chỉnhthuế đối với sữa nhập khẩu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, xử lýtheo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành, đảm bảovừa khuyến khích phát triển chăn nuôi, sản xuất chế biến sữa trong nước hợp lý,vừa giữ bình ổn thị trường, giá cả mặt hàng này.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các phó: TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng