BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1722/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa,Nghệ An,Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Thừa Thiên - Huế, Gia Lai - Kon Tum

Ngày 20/02/2009, Bộ Công thươngban hành Thông tư số 04/2009/TT-BCT hướng dẫn việc nhập khẩu theo hạn ngạchthuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứLào (Tổng cục đã sao gửi Hải quan các địa phương). Để việc thực hiện được thốngnhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

I. Thủ tục hải quan, chế độbáo cáo, trừ lùi hạn ngạch đối với hàng hóa có xuất xứ Lào khi thực hiện Thôngtư số 04/2009/TT-BCT ngày 20/02/2009 của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt làThông tư số 04/2009/TT-BCT ):

1. Thủ tục hải quan:

a. Đối với lá và cọng thuốclá:

Những doanh nghiệp có Giấy phépnhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 do Bộ CôngThương cấp, hàng hóa nhập khẩu có tên hàng, mã số hàng hóa nêu tại mục II, Phụlục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BCT có C/O form S do cơquan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định thì khi làm thủ tục nhập khẩu đượcáp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo Thông tư số 04/2009/TT-BCT .

Khi làm thủ tục nhập khẩu, Chicục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa thực hiện trừ lùi theođúng quy định đối với Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạchthuế quan năm 2009 do Bộ Công Thương cấp.

b. Đối với thóc, gạo, phụ kiệnmô tô:

Khi làm thủ tục nhập khẩu thóc,gạo, phụ kiện mô tô có tên hàng, mã số hàng hóa nêu tại mục I và III, Phụ lụcsố 01 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BCT Chi cục Hải quan cửa khẩukhông yêu cầu doanh nghiệp phải có Giấy phép hạn ngạch thuế quan, nhưng phải cóC/O form S do cơ quan có thẩm quỵền của Lào cấp theo quy định thì mới được ápdụng thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

c. Hàng hóa nêu tại điểm a,điểm b trên đây phải làm thủ tục nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan quản lý cáccửa khẩu có tên trong Phụ Lục số 02 kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BCT .

2. Chế độ báo cáo số liệunhập khẩu: Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu của từng tờ khai hàng hóa nhậpkhẩu theo hạn ngạch thuế quan của Thông tư số 04/2009/TT-BCT Chi cục Hải quancửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu fax báo cáo ngay trong ngày về Tổng cục Hảiquan (Vụ Giám sát quản lý: 04.38725909); trường hợp fax đến số máy 04.38725909không thực hiện được thì ghi vào bản báo cáo “Đề nghị chuyển ngay cho Vụ GSQL”và fax đến số máy 04.38725905 của bộ phận Văn thư Tổng cục. Nội dung báo cáoghi rõ: số, ngày, tháng, năm tờ khai nhập khẩu; tên và lượng hàng nhập khẩu;trị giá hàng nhập khẩu; tên doanh nghiệp nhập khẩu.

Cục Hải quan các tỉnh nêu trênchỉ đạo các Chi cục Hải quan quản lý các cửa khẩu có tên trong Phụ lục số 2 banhành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BCT thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáonày.

Chi cục Hải quan cửa khẩu nàobáo cáo không kịp thời trong ngày, báo cáo số liệu không chính xác dẫn đến việccác doanh nghiệp nhập vượt tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu tại Phụ lụcsố 1 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BCT thì Chi cục trưởng và Cụctrưởng Cục Hải quan phải chịu trách nhiệm.

3. Trừ lùi tự động hạn ngạchthuế quan theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 04/2009/TT-BCT :

Do hiện nay chưa trừ lùi đượcbằng công nghệ thông tin; vì vậy, trước mắt vẫn phải trừ lùi bằng phương phápthủ công như sau:

Căn cứ tổng lượng hạn ngạch thuếquan của từng mặt hàng tạiThông tư số 04/2009/TT-BCT và số liệu nhập khẩu củatừng mặt hàng theo từng tờ khai do các Chi cục Hải quan cửa khẩu báo cáo, VụGiám sát quản lý thực hiện trừ lùi hạn ngạch thuế quan.

Việc trừ lùi thực hiện theonguyên tắc: căn cứ thời gian fax thể hiện trên báo cáo của các Chi cục Hải quancửa khẩu gửi Vụ Giám sát quản lý; tờ khai nào thuộc báo cáo có thời gian faxtrước thì trừ lùi trước. Nếu trong một báo cáo có nhiều tờ khai thì tờ khai nàocó số đăng ký trước thì trừ lùi trước. Việc trừ lùi được thực hiện ngay khinhận được báo cáo.

Khi tổng lượng hạn ngạch thuếquan của mặt hàng đã thực hiện được 70% thì Vụ Giám sát quản lý sẽ thông báocho các Cục Hải quan để thông báo cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu biết.

4. Để đảm bảo không nhậpkhẩu vượt hạn ngạch, việc làm thủ tục hải quan của lô hàng có mặt hàng đã thựchiện được 70% tổng lượng hạn ngạch quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BCT thựchiện như sau:

Sau khi đăng ký tờ khai hải quanxong, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu phải fax báo cáo ngay cho VụGiám sát quản lý về số tờ khai, tên hàng, lượng hàng nhập khẩu, doanh nghiệpnhập khẩu và chưa được thông quan cho đến khi nhận được thông báo của Vụ Giámsát quản lý.

Trong thời hạn 08 giờ làm việckể từ khi nhận được báo cáo, Vụ Giám sát quản lý tiến hành kiểm tra lượng hạnngạch còn lại và thông báo bằng fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu biết còn hayhết hạn ngạch.

Khi nhận được thông báo của VụGiám sát quản lý “còn hạn ngạch thuế quan và lô hàng vẫn nằm trong hạn ngạch”thì Chi cục Hải quan cửa khẩu làm tiếp thủ tục hải quan cho lô hàng đã đăng kýtờ khai trên đây và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Thông tư số04/2009/TT-BCT .

Sau khi hoàn thành thủ tục nhậpkhẩu, nếu lô hàng có sự sai khác về tên hàng, lượng hàng nhập khẩu so với khiđăng ký tờ khai thì Chi cục Hải quan cửa khẩu fax báo cáo Vụ Giám sát quản lýtheo hướng dẫn tại điểm 2 trên đây để Vụ Giám sát quản lý điều chỉnh lại sốliệu trừ lùi hạn ngạch.

Khi nhận được thông báo của VụGiám sát quản lý “hạn ngạch thuế quan đã được nhập khẩu hết” thì Chi cục Hảiquan cửa khẩu không được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Thông tư số04/2009/TT-BCT cho lô hàng đã đăng ký tờ khai trên đây và các lô hàng tiếp theo.

II. Điều chỉnh thuế suất thuếnhập khẩu đối với những lô hàng nhập khẩu theo các tờ khai hải quan đăng ký từngày 01/01/2009 đến trước ngày Thông tư số 04/2009/TT-BCT có hiệu lực thi hành:

1. Căn cứ Điều 1 Thông tư số04/2009/TT-BCT những lô hàng có xuất xứ Lào nhập khẩu theo các tờ khai hảiquan đăng ký từ ngày 01/01/2009 đến trước ngày Thông tư số 04/2009/TT-BCT cóhiệu lực thi hành, đáp ứng đủ các quy định tại Thông tư này nhưng chưa tínhthuế nhập khẩu theo thuế suất 0% thì được điều chỉnh xuống thuế suất 0% nếu cònhạn ngạch thuế quan năm 2009 đối với hàng hóa có xuất xứ Lào.

2. Việc xác định còn hạn ngạchthuế quan năm 2009 được thực hiện như sau:

a. Trước khi điều chỉnh thuếsuất thuế nhập khẩu xuống 0%, đơn vị Hải quan làm thủ tục điều chỉnh phải báocáo Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) theo nội dung: số, ký hiệu, ngàytháng, năm tờ khai nhập khẩu; tên, mã hàng, lượng hàng, trị giá hàng nhập khẩu;tên doanh nghiệp nhập khẩu và gửi kèm theo bản sao Phiếu theo dõi, trừ lùi hạnngạch (đối với mặt hàng nhập khẩu là lá và cọng thuốc lá).

b. Ngay sau khi nhận đượcbáo cáo của Hải quan địa phương, Vụ Giám sát quản lý thực hiện kiểm tra tổnglượng hạn ngạch năm 2009 chưa thực hiện; thông báo cho Hải quan địa phương biếtcòn hay hết hạn ngạch; thực hiện trừ lùi vào tổng lượng hạn ngạch nhập khẩu năm2009, nếu còn hạn ngạch.

Việc trừ lùi đối với trường hợpnày thực hiện theo nguyên tắc: căn cứ vào ngày trên dấu công văn đến của Tổngcục Hải quan đóng trên văn bản báo cáo của Hải quan địa phương (nếu gửi theođường bưu điện) hoặc ngày, giờ fax trên bản fax (nếu báo cáo gửi qua fax), tờkhai nào thuộc báo cáo đến Tổng cục trước thì đưa vào trừ lùi trước; trường hợptrong cùng một báo cáo có nhiều tờ khai, tờ khai nào đăng ký trước thì đưa vàotrừ lùi trước.

3. Không điều chỉnh thuế suấtthuế nhập khẩu xuống 0% nếu hàng hóa không đáp ứng đủ các quy định của Thông tưsố 04/2009/TT-BCT hoặc khi Vụ Giám sát quản lý thông báo hết hạn ngạch thuếquan năm 2009.

4. Thời hạn điều chỉnh thuếsuất:

Phải làm thủ tục điều chỉnh lạithuế suất thuế nhập khẩu theo Thông tư số 04/2009/TT-BCT trong thời hạn Thôngtư này còn hiệu lực thi hành./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh