VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1722/VPCP-KTTH
V/v thời hạn xây dựng tiêu chí phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 659/BKH-LĐVX ngày 4 tháng 2 năm 2009 về việc xin lùi tiếnđộ xây dựng tiêu chí phân bổ của các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh thời hạn trìnhChính phủ Đề án tiêu chí, định mức phân bổ vốn của các chương trình mục tiêuquốc gia đến tháng 6 năm 2009. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, đôn đốccác cơ quan liên quan phối hợp thực hiện để bảo đảm tiến độ Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng