BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1723/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng bộ trao đổi nhiệt

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 216/HQTH-KTSTQ ngày23/02/2009 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàngbộ trao đổi nhiệt do Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn nhập khẩu thuộc tờ khaihải quan số 78/NK-KD-CTH ngày 19/11/2008 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu ThanhHoá, công văn số 82/CV /ĐLS-VT ngày 17/3/2009 của Công ty cổ phần mía đường LamSơn kiến nghị Tổng cục Hải quan xem xét lại tên hàng và mã số hàng hoá thuộc tờkhai hải quan số 78/NK-KD-CTH dẫn trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 26/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tàichính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính và báo cáo,bộ hồ sơ (tờ khai hải quan, hợp đồng mua bán, hoá đơn thương mại, packing list,biên bản làm việc giữa Cục Hải quan Thanh Hoá và Công ty cổ phần mía đường LamSơn, các bản thông số kỹ thuật đính kèm Hợp đồng LSS-AL/CT ngày 08/6/2008, ýkiến của Cục Hải quan Thanh Hoá) gửi kèm công văn số 216/HQTH-KTSTQ ngày23/02/2009 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá thì hàng hoá thuộc tờ khai số78/NK-KD-CTH ngày 19/11/2008 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hoá doCông ty CP mía đường Lam Sơn nhập khẩu là bộ trao đổi nhiệt bốc hơi, dạng tấm,thuộc nhóm 84.19, cụ thể:

- Bộ trao đổi nhiệt, dạng tấm, hoạt động bằng điện, có mã sốhàng hoá là 841950.40.00, thuế suất nhập khẩu là ưu đãi là 3%.

- Bộ trao đổi nhiệt, dạng tấm, hoạt động không bằng điện, cómã số hàng hoá là 841950.90.00, thuế suất nhập khẩu là ưu đãi là 3%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoábiết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn