ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/UBND-KT
V/v Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Ngân hang Nhà nước VN Chi nhánh thành phố Hà Nội;
- Các Sở: Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Công an thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quản lý ngoại hối, Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyđịnh việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng đượcphép, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP UBND Thànhphố đã ban hành: công văn số 7526/UBND-KT ngày 07/9/2011 về việc tăng cườngkiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ trên địa bàn Thànhphố, công văn số 784/UBND-KT ngày 23/01/2013 về việc tăng cường kiểm tra, chấnchỉnh hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn Thành phố.

Thời gian gần đây (từ sau Tết nguyên đán Quý Tỵ), thị trườngngoại hối và vàng có nhiều biến động, tỷ giá thị trường không chính thức (tựdo) và tỷ giá mua bán của các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng. Nguyênnhân chủ yếu là do yếu tố tâm lý trước một số ý kiến cho rằng Việt Nam nên phágiá VND để hỗ trợ xuất khẩu và những tin đồn không có cơ sở gây biến động trênthị trường (công văn số 1292/NHNN-QLNH ngày 28/02/2013 của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam). Để tăng cường phối hợp chỉ đạo, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kinhdoanh vàng, ngoại tệ trên địa bàn Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố có ýkiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố HàNội căn cứ các văn bản nêu trên; Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan vàUBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kinh doanhvàng và ngoại tệ của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố đúng quy địnhpháp luật về quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng; định kỳ hàng tháng (quý,năm), tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND Thành phố. Chủ độngphối hợp và cung cấp tài liệu liên quan tới các Báo, Đài trung ương và Thànhphố để thông tin, tuyên truyền kịp thời ý kiến chỉ đạo, khuyến cáo của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam về nội dung nêu trên. Chủ động cung cấp tài liệu liênquan và tham dự các buổi họp báo hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì,để thông tin, tuyên truyền kịp thời ý kiến chỉ đạo, khuyến cáo của Ngân hàngNhà nước Việt Nam về nội dung nêu trên.

2. Giao Sở Công thương, Sở Tài chính, Công an thành phố HàNội, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủđộng phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội thườngxuyên tuyên truyền, hướng dẫn; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thựchiện hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ trên địa bàn Thành phố; phát hiệnkịp thời và xử lý nghiêm các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép trên thị trườngtự do, mua bán vàng trái quy định pháp luật và nhập lậu vàng qua biên giới.

3. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp Ngân hàngNhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội xây dựngvà thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tại trụ sở cácNgân hàng thương mại và tổ chức tài chính, các địa điểm kinh doanh vàng vàngoại tệ trên địa bàn quản lý.

Chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánhthành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan tổ chứckiểm tra, hướng dẫn hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ của các tổ chức, đơnvị trên địa bàn đúng quy định pháp luật về quản lý ngoại hối và kinh doanhvàng.

4. UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướngdư luận và chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền sâu, rộng để các tổchức và cá nhân trên địa bàn Thành phố nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa chủtrương nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng Đôla hóa trong nền kinh tế; hiểu đúng chính sách quản lý ngoại hối và kinh doanhvàng, đồng thời huy động được tối đa nguồn lực vàng, ngoại tệ trong xã hội phụcvụ phát triển kinh tế xã hội./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng