BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 17236/BTC-TCHQ
V/v C/O mẫu D có vận tải đơn không được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Ford Việt Nam.
(Đ/c: Phường Tứ Minh, TP Hải Dương)

Ngày 09/4/2013, Bộ Tài chính có công văn số 4334/BTC-TCHQhướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh thành phố xử lý trường hợp hàng hóa nhập khẩucó C/O mẫu D và vận tải đơn không được cấp tại lãnh thổ nước thành viên xuấtkhẩu. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 về quy chế C/O mẫu D và nội dung hướng dẫn tạicông văn nêu trên. Trên cơ sở kiến nghị của Công ty tại công văn số 03/2013/FVL-XNK ngày 22/5/2013 và để tạo thuận lợi thương mại, Bộ Tài chính cóý kiến như sau:

Các lô hàng do Công ty TNHH Ford Việt Nam nhập khẩu từ năm2008-2011, được vận chuyển từ nước xuất khẩu thành viên ASEAN đến Việt Nam quanước trung gian không phải thành viên, được cấp C/O mẫu D, đáp ứng quy tắc vậnchuyển trực tiếp và đảm bảo nguyên trạng (tại thời điểm làm thủ tục hải quannhập khẩu hàng hóa), nhưng có vận tải đơn không được phát hành tại lãnh thổnước thành viên xuất khẩu, được xem xét cho hưởng ưu đãi đặc biệt theo C/O mẫuD trong trường hợp cơ quan hải quan không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệcủa nội dung khai báo trên C/O với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị thực hiện và thông báođể Công ty TNHH Ford Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (thay trả lời công văn số 1413/VAMA ngày 28/5/2013);
- Lưu: VT, TCHQ (14).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn