BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17237/BTC-TCHQ
V/v thuế NK linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan VN

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Nissan Việt Nam.
(Tầng 9, tòa nhà LOD, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội)

Thời gian qua Bộ Tài chính nhậnđược kiến nghị vướng mắc đối với việc tính thuế các bộ linh kiện ô tô của Côngty TNHH Nissan Việt Nam (Công ty Nissan) nhập khẩu trong giai đoạn 2009-2012.

Căn cứ thẩm quyền quy định Biểuthuế tại Điều 12 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ; Căn cứĐiều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Căn cứ Quy tắc 2a và chú giải Quy tắc 2acủa Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Căn cứ Điều 7 Thông tư số 49/2010/TT-BTC củaBộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Căn cứ ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 541/PC-VPCP ngày 01/7/2013; Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 3203/BCT-CNNg ngày 13/4/2012 và ý kiến Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 3186/BGTVT-KHCN ngày 25/4/2012 trả lời công văn số 4423/BTC-TCHQ ngày 04/4/2012của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Công ty TNHH NissanViệt Nam tại các công văn số NVL/032012 ngày 08/3/2012, công văn sốNVL/21102012 ngày 21/10/2013;

Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty phối hợpCục Hải quan TP. Hà Nội để thực hiện tái xuất các lô hàng bộ linh kiện đã nhậpkhẩu trong giai đoạn 2009-2012 chưa lắp ráp hoặc ô tô đã lắp ráp từ số linhkiện nhập khẩu này.

2. Trường hợp ô tô đã lắpráp từ số linh kiện trên đã tiêu thụ nên không thực hiện tái xuất được thì giaoCục Hải quan TP. Hà Nội phối hợp Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra thực tế Công ty TNHHLiên doanh ô tô Hòa Bình (đơn vị nhận chuyển giao lắp ráp các bộ linh kiện ô tôcủa Công ty Nissan), xác định đơn vị này có đảm bảo Tiêu chuẩn Doanh nghiệp sảnxuất lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công Thương hay không (điều kiện 1 đểđược tính thuế theo thuế suất của từng chi tiết, linh kiện tại Biểu thuế).

- Kiểm tra độ rời rạc của các bộlinh kiện do Công ty Nissan nhập khẩu có đáp ứng mức độ rời rạc theo quy địnhcủa Bộ Khoa học và Công nghệ hay không (điều kiện 2 để được tính thuế theo thuếsuất của từng chi tiết, linh kiện tại Biểu thuế), và việc đảm bảo chú giải củaQuy tắc 2a - các bộ phận cấu thành ô tô có hay không phù hợp lắp ráp được vớinhau bằng những thiết bị đơn giản (vít, bu-lông, ê-cu…), có thể bằng đinh tánhoặc hàn mà phải bằng dây chuyền lắp ráp.

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách chứng từkế toán, phiếu xuất nhập kho, giao dịch kinh doanh, thực tế việc chuyển giaolinh kiện và lắp ráp ô tô mang thương hiệu Nissan… tại Công ty TNHH Liên doanhô tô Hòa Bình (VMC);

Căn cứ trên kết quả kiểm tra thựctế để xác định: nếu trong giai đoạn Công ty Nissan chưa có các cơ sở sản xuấtlắp ráp tại Việt Nam nhưng thông qua hợp đồng lắp ráp giữa Công ty Nissan vàVMC, VMC có dây chuyền sản xuất, lắp ráp đảm bảo Tiêu chuẩn Doanh nghiệp sảnxuất lắp ráp ô tô theo quy định của Bộ Công Thương; các bộ linh kiện ô tô nhậpkhẩu đảm bảo độ rời rạc theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ; VMC có lắpráp linh kiện ô tô Nissan nhập khẩu từ năm 2009 - 2012; Công ty Nissan bán linhkiện nhập khẩu cho VMC theo giá vốn để lắp ráp sau đó mua lại xe ô tô Nissan doVMC lắp ráp để bán cho đại lý; Công ty Nissan có tiến hành hỗ trợ kỹ thuật, đàotạo cho VMC, thiết bị gá lắp và các công cụ cần thiết cho lắp ráp ô tô Nissan;Công ty Nissan chưa nộp thuế theo mức thuế suất ô tô nguyên chiếc; Cả Công tyNissan và VMC đã bán hàng và quyết toán, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theomức thuế suất nhập khẩu của linh kiện ô tô, thì áp dụng mức thuế đối với từngchi tiết, linh kiện thực trạng khi nhập khẩu. Đồng thời, căn cứ quy định phápluật để xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Nissan theo quy định hiệnhành.

Trường hợp không đáp ứng một trongcác điều kiện trên thì thu thuế nhập khẩu các bộ linh kiện ô tô theo thuế suấtcủa xe ô tô nguyên chiếc.

3. Trong thời gian chờ kiểmtra xử lý, tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quanđối với Công ty Nissan cho đến khi có ý kiến giải quyết cuối cùng với đầy đủcác điều kiện:

- Ngoài khoản nợ thuế 357.028.537.085VNĐ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã ấn định thuế đối với số linh kiện ô tô củaCông ty, Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lôhàng xuất nhập khẩu khác;

- Số tiền nợ thuế nêu trên phảiđược Tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định của pháp luật;

- Các lô hàng mới phát sinh, côngty phải nộp đủ thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải được tổchức tín dụng bảo lãnh theo quy định của Pháp luật;

- Công ty phải có cam kết phối hợpvới cơ quan hải quan để giải quyết dứt điểm số nợ thuế truy thu trên và thựchiện kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục HQTP. Hà Nội, Công ty Nissan biết, phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả về BộTài chính trước ngày 31/12/2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để b/c);
- BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- Bộ Giao thông vận tải (để p/hợp);
- Vụ CST (để t/hiện);
- Vụ PC (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (16).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn