BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1724/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trảlời công văn số 52/CHQ-NV ngày 06/01/2009 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – VũngTàu V/v thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng tạm nhập - tái xuất, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theoquy định tại Điểm 1.22, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT thì hàng tạm nhập khẩu, táixuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trườnghợp hàng hóa là máy móc, thiết bị thuê của nước ngoài dùng cho sản xuất kinhdoanh, đăng ký tờ khai theo loại hình tạm nhập – tái xuất thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông