BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/TCT-CS
V/v xét miễn tiền thuê đất tại bãi xã Đông Dư - Gia Lâm - Hà Nội.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Nam Sơn
(Địa chỉ: Từ Đình - P. Long Biên - Quận Long Biên - Hà Nội)

Trả lời Công văn số 18/CV-NS ngày 24/01/2013 củaCông ty TNHH Nam Sơn về xét miễn tiền thuê đất 1 năm 4 tháng mùa mưa bão ở bếnbãi xã Đông Dư - Gia Lâm - Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CPngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"6. Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xâydựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thờigian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận của cơquan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh".

Theo đó, kể từ thời điểm Nghị định số 142/2005/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành, các đơn vị được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thuê đấttại ngoài bãi sông Hồng để làm bến bãi …, nếu phải tạm ngừng hoạt động sảnxuất, kinh doanh trên diện tích đất thuê trong mùa lũ hàng năm thì được miễntiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3212/TCT-CS ngày 30/08/2006 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (bản photocopykèm theo). Đề nghị Công ty TNHH Nam Sơn liên hệ với Sở Nông nghiệp & Pháttriển nông thôn và Cục Thuế thành phố Hà Nội để được xem xét miễn tiền thuê đấttrong thời gian tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại khoản6 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn tại Công vănsố 3212/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nam Sơn đượcbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr - Cao Anh Tuấn để báo cáo;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ