BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Vương CITY
(Km6, khu 2, Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02/HV-BCT ngày 10tháng 02 năm 2012 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Vương CITY về việc tạmnhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Xuất nhậpkhẩu Hùng Vương CITY được tạm nhập tái xuất 10 chiếc xe ô tô đã qua sử dụngloại từ 02-12 chỗ ngồi có thời hạn sử dụng trên 05 năm tính từ năm sản xuất đếnnăm nhập khẩu, trị giá 39.800 USD (ba mươi chín ngàn tám trăm đô la Mỹ) theocác hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 02/HĐTM-2012 ký với Công ty TNHH mậudịch Kim Hội - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 02/HĐKT-2012 ký với Công ty TNHHKim Phát - Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên