BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 1725/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế ô tô NK

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Tổng cục nhận báo cáo số: 38/NV-NVngày 19/03/2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc xác định giá tính thuếxe ô tô Toyota Highlander, 7 chỗ ngồi, máy xăng, số tự động, công suất 3.5, mớido Nhật Bản sản xuất năm 2008 nhập khẩu tại tờ khai số: 88/NKD-KTM ngày17/03/2009, có trị giá khai báo và chấp nhận tính thuế là: 21.500 USD/chiếc,thấp hơn mức giá mặt hàng cùng loại quy định tại công văn số 4046/TCHQ-KTTT là24.500 USD/chiếc, nhưng không được xác định dấu hiệu nghi vấn để tổ chức thamvấn là không đúng quy định tại phần III, Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008 của Bộ Tài chính. Để thực hiện đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quantỉnh Quảng Trị.

1- Tổ chức tham vấn ngay lô hàngô tô nhập khẩu tại tờ khai số 88/NKD-KTM ngày 17/3/2009 theo đúng thời gian quyđịnh tại Thông tư 40/2008/TT-BTC.

2- Căn cứ kết quả tham vấn để bácbỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế trên cơ sở thu thập đầy đủcác nguồn thông tin và tham khảo mức giá sau do Tổng cục cung cấp: Tờ khai số 06/NKD ngày 27/2/2009 tại Chi cục HQ Bắc Hà Nội nhập khẩu mặt hàng tương tự giákhai báo là 24.000 USD/chiếc, xác định trị giá tính thuế là 24.700USD/chiếc. Tờkhai số 2013/NKD ngày 17/02/2009 tại Chi cục HQ Cảng khu vực III, Cục HQTP HảiPhòng nhập khẩu mặt hàng tương tự với giá khai báo 24.700USD/chiếc và xác địnhgiá tính thuế là 24.700 USD/chiếc.

3- Thực hiện kiểm tra xác định dấuhiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàngquản lý rủi ro, mặt hàng trọng điểm theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTCchấm dứt tính trạng xác định dấu hiệu nghi vấn không đúng quy định như trườnghợp nhập khẩu tại tờ khai số 88/NKD-KTM ngày 17/3/2009.

4- Báo cáo kết quả thực hiện vềTổng cục Hải quan trước ngày 10/4/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan Quảng Trị biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng