BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/BXD-KTXD
V/v: thẩm tra thiết kế công trình theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh VĩnhLong

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 620/SXD-KTTH ngày12/6/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về thẩm tra thiết kế công trình theoquy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính Phủ về Quản lýchất lượng công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xâydựng công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Phí thẩm tra thiết kế thực hiện theo quyđịnh tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kếcông trình xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh