BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1726/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp đặc biệt huyện Côn Đảo

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 793/LĐTBXH ngày 22/6/2003 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp đặc biệt áp dụng đối với huyện Côn Đảo theo thoả thuận tại điểm 3, công văn số 130/LĐTBXH-TL ngày 14/01/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, cụ thể:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh quản lý do Ngân sách địa phương bố trí sắp xếp trong phạm vi ngân sách được giao hàng năm;

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn huyện Côn Đảo do các Bộ, ngành trung ương bố trí sắp xếp trong phạm vi ngân sách được giao;

- Đối với viên chức và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thì chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp đặc biệt được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

- Đối với lực lượng vũ trang (Quân đội và Công an) thuộc ngân sách Trung ương do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xem xét, giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đề nghị Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG-TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân