BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1726/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động vận tải

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Hợp Tác Xã Quang Trung(274 Lê Thánh Tôn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Trả lời văn thư ngày 12/4/2007 của Hợp tác xã Quang Trung về chính sách thuế đối với hoạt động vận tải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, Tổng cục Thuế đã xây dựng tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế (TNCT) để áp dụng tính thuế đối với những cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ theo quy định.

Căn cứ vào hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục thuế tiến hành điều tra, xây dựng cụ thể tỷ lệ GTGT và tỷ lệ TNCT cho từng ngành nghề, mặt hàng sản xuất kinh doanh phù hợp với từng địa bàn (thành phố, đồng bằng, trung du, duyên hải và miền núi), bảo đảm giữa các vùng trong tỉnh, giữa các vùng giáp ranh với tỉnh bạn hoặc giữa các mặt hàng trong cùng nhóm ngành nghề, không để có khoảng cách chênh lệch lớn.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk xây dựng tỷ lệ GTGT trên doanh thu năm 2007 là: 30 – 35 và tỷ lệ TNCT trên doanh thu là: 8 – 10 nằm trong khung quy định của Cục Thuế tỉnh đối với ngành vận tải khu vực III (tỉnh Đắk Lắk tỷ lệ % GTGT/doanh thu là: 25 – 35 và tỷ lệ %TNCT/doanh thu là: 5 – 10); việc xác định tỷ lệ nêu trên là đúng với quy định hiện hành.

Về mức tiêu hao vật tư hợp lý do giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh xây dựng và quyết định. Kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán vật tư, phân tích tình hình thực hiện định mức tiêu hao vật tư và phải báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan thuế (quy định tại điểm 2, mục III, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp). Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu quá cao so với thực tế (không hợp lý) thì cơ quan thuế có quyền ấn định lại mức tiêu hao khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Hợp tác xã Quang Trung biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu: VT, DNK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến