BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1727/BGTVT-QLXD
V/v lập danh mục các dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ;
- Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

Thủtướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 về việc ápdụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách. Bộ Kế hoạch và Đầu tưđã ban hành Văn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 về việc hướng dẫn lập danhmục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009. BộGiao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1.Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án căn cứ các nội dung quy định, hướng dẫn tạivăn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 của Bộ KH&ĐT lập danh mục dự án cần chỉ địnhthầu báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch đầu tư và Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT)trước 15/4/2009 để phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2.Giao Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì tổng hợp, lập danh mục các dự án công tác lậpbáo cáo đầu tư XDCT và lập dự án đầu tư XDCT, cần chỉ định thầu; Giao Cục Quảnlý xây dựng & CL CTGT tập hợp, lập danh mục các dự án đã được Bộ quyết địnhđầu tư cần chỉ định thầu báo cáo Bộ trong tháng 4 năm 2009 để trình Thủ tướngChính phủ chấp thuận trên cơ sở đề nghị của các chủ đầu tư, Ban QLDA.

3.Trong quá trình thực hiện dự án, trường hợp có phát sinh gói thầu cấp bách vìlợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng cần chỉ định thầu: Giao Cục Quảnlý xây dựng & CL CTGT tổng hợp, lập danh mục dự án báo cáo Bộ trình Thủtướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của các chủ đầu tư, Ban QLDA.

Căncứ văn bản này các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

(Saogửi kèm theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ vàvăn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 và số 1487/BKH-QLĐT ngày 10/3/2009 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN, PC;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang WEB của Bộ);
- Lưu VT, QLXD (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức