BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1727/BKHCN-KHTC
V/v: Tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2004

Hà Nọi, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gởi:

- Các Bộ, Tổng cục, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Các Tổng Công ty 91

Để tiếp tục tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước mới trong và ngoài Chương trình để thực hiện trong kế hoạch năm 2004, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 16/2003/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành: “Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện để tài Khoa học và Công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước”;

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trong quyết định nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

4. Kế hoạch thực hiện:

- Trước ngày 20 tháng 7 năm 2003: Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước mới trong và ngoài Chương trình để thực hiện trong kế hoạch năm 2004 kèm theo Danh mục đề tài, dự án.

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 16 giờ 30 ngày 15 tháng 9 năm 2003. Hồ sơ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Các Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội vào ngày 15 tháng 9 năm 2003.

- Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2003: Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức các Hội đồng tuyển chọn, phê duyệt kết quả tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt kinh phí để bố trí vào kế hoạch năm 2004.

Mọi thông tin chi tiết có thể xem trên: Báo Khoa học và Phát triển số 30 ra ngày 24 tháng 7 năm 2003 và số 31 ra ngày 31 tháng 7 năm 2003, Mạng thông tin KCM-NET (http://www.moste.gov.vn/) và Mạng thông tin khoa học và công nghệ (http://www.vista.gov.vn/) của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị các Bộ, Tổng cục, Cơ quan thuộc Chính phủ và các Tổng Công ty 91 thông báo cho các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc để đăng ký tham gia tuyển chọn theo tiến độ quy định.

KT. BỘ TRƯỞNGBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải