BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
------------------
V/v: hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 8142/BTC-HCSN ngày 18/6/2012 về việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 để thực hiện dự toán được giao theo Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 540/QĐ-BKHĐT ngày 03/5/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1222/QĐ-BTC ngày 17/5/2012 của Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 tiếp tục áp dụng nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 131/2011/TTLT-BTC-BKH &ĐT-BTTTT ngày 22/9/2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 cho đến khi có Thông tư mới thay thế.
Trong quá trình thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, nếu có vướng mắc, đề nghị của Bộ, ngành, địa phương có văn bản báo cáo kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng vá các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ: KHTC, TCCB, KHCN, XB, BC, QLPTTTH&TTĐT, TTĐN, TSVTĐ;
- Lưu: VT, BQLCTMTQG.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ
Trần Đức Lai