TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1727TCT/DNK
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: HTX Vận tải Hợp Lực TP. Thanh Hóa

Trả lời công văn số 04 CV/HL ngày 28/3/2005 của HTX về việc thuế giá trị gia tăng đối với việc HTX trả lại cổ phần là xe ô tô khi xã viên góp vốn. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp xã viên góp vốn cổ phần vào hợp tác xã bằng tài sản là xe ô tô, nếu tài sản này đã hạch toán vào giá trị tài sản cố định của HTX thì khi HTX trả lại tài sản là ô tô cho xã viên thì HTX phải xuất hóa đơn GTGT (không ghi đóng thuế GTGT) theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1929 TCT/NV6 ngày 2/6/2003 của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của HTX Hợp lực dịch vụ vận tải.

2. Trường hợp xã viên góp vốn cổ phần bằng tiền để HTX mua tài sản (xe ô tô) và khi HTX trả lại xã viên bằng tài sản là ô tô: nếu khi HTX mua tài sản trên hóa đơn mua tài sản có thuế GTGT đầu vào và HTX đã thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi mua tài sản, khi HTX trả lại tài sản cho xã viên thì HTX phải xuất hóa đơn GTGT tính thuế GTGT trên giá trị còn lại của tài sản và phải kê khai nộp thuế GTGT đối với tài sản trả lại cho xã viên.

Trường hợp HTX chỉ dùng tiền góp vốn mua hộ ô tô cho xã viên, ô tô mua khi tính vào tài sản góp vốn HTX không tính số tiền thuế GTGT, HTX cũng không khấu trừ số thuế này (người góp vốn chịu) thì khi xuất trả tài sản (xe ô tô) cho xã viên HTX phải xuất hóa đơn GTGT (không ghi đóng thuế GTGT) theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1929 TCT/NV6 ngày 2/6/2003 của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của HTX Hợp lực dịch vụ vận tải.

Tổng cục Thuế trả lời để HTX biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến