BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1727/TCT-TS
V/v: Trả lời đơn thư của bà Hiệp và ông Long về điều chỉnh lại đất đai

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Cần Thơ

Về đơn xin điều chỉnh đất đai ngày 18/4/2006 củaông Phan Văn Long và bà Lê Thị Hiệp nhà ở 1/6B, Hẻm 6, đường Mậu Thân, phườngXuân Khánh, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo đơn trình bày của ông Long, bà Hiệp thì năm1981 ông, bà có mua của bà Hồng một miếng đất diện tích 798m2. Miếngđất này sau này đã được cấp hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai loạiđất khác nhau (đất thổ cư và đất vườn). Tuy nhiên, theo Tờ trình số 501/PTN &MTngày 30/5/2005 của phòng Tài nguyên – Môi trường có sự phê duyệt của UBND quậnNinh Kiều thì do sai sót trong khâu đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất ban đầu, vì vậy phòng Tài nguyên Môi trường đề nghị UBND quận Ninh Kiều chođiều chỉnh diện tích 172,68m2 đất vườn trước đây là đất thổ cư.

Căn cứ hồ sơ đơn thư nêu trên, việc xử lý thựchiện chính sách thu tiền sử dụng đất của ông Long, bà Hiệp theo nguyên tắc sau:

- Trường hợp nếu thửa đất ở có vườn ao của ôngLong, bà Hiệp mua của bà Hồng trước đây đã sử dụng ổn định từ trước ngày18/12/1980 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay ông Long, bàHiệp có nhu cầu xin phép điều chỉnh lại diện tích đất vườn san đất ở thì phầnchênh lệch diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại Khoản 2, 3 và 4Điều 87 Luật Đất đai không phải nộp tiền sử dụng đất.

Để việc xử lý đơn thư của công dân đúng quy địnhcủa pháp luật, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ phối hợp với SởTài nguyên – Môi trường thành phố Cần Thơ chỉ đạo Chi cục Thuế và Phòng Tàinguyên – Môi trường quận Ninh Kiều kiểm tra, xem xét kỹ hồ sơ (nhất là tính hợppháp đối với diện tích điều hcỉnh và thời điểm điều chỉnh trên hồ sơ điều chỉnhđất đai) của ông Long, bà Hiệp nhằm thực hiện đúng chính sách hiện hành về thutiền sử dụng đất./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở TNMT TP. Cần Thơ;
- Chi cục Thuế Q.Ninh Kiều;
- Phòng TNMT Q. Ninh Kiều;
- Ô. Phan Văn Long và B. Lê Thị Hiệp ở tại 1/6B, Hẻm 6, đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương