BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
V/v: Báo cáo tình hình thu ngân sách từ đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Bộ Xây dựng
Bộ Tài chính nhận được văn bản số 1786/BXD-QLN ngày 25/10/2011 của Bộ Xây dựng đề nghị báo cáo về tình hình thu ngân sách từ đầu tư nước ngoài nói chung và tình hình đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản nói riêng.
Theo Đề cương báo cáo đính kèm công văn của Bộ Xây dựng và số liệu thống kê hiện có của ngành thuế, Bộ Tài chính cung cấp số liệu về thu ngân sách nói chung và số thu về tiền thuê đất của khu vực đầu tư nước ngoài (theo biểu số liệu đính kèm).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCT (VT, KK).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

THU NGÂN SÁCH TỪ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Công văn số 17274 ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: tỷ đồng

Năm
Tổng thu nội địa
Số thu của khu vực ĐTNN
Trong đó: tiền thuê đất
Tỷ lệ so với tổng thu NSNN
1
2
3
4
5
2001
74,439
31,983
149
43.0%
2002
86,740
33,786
221
39.0%
2003
124,211
46,715
150
37.6%
2004
163,700
63,671
190
38.9%
2005
200,572
85,639
205
42.7%
2006
246,345
109,184
338
44.3%
2007
276,002
110,908
234
40.2%
2008
343,304
133,556
667
38.9%
2009
360,657
111,922
623
31.0%
2010
429,070
131,991
875
30.8%
10 tháng đầu năm 2011
451,693
155,197
800
34.4%