BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/BYT-KCB
V/v thực hiện chăm sóc sức khe và khám sức khe định kỳ cho người cao tuổi bệnh định kỳ cho người cao tuổi

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế n
gành.

Thực hiện kết luận Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 18/3/2016 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch y ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, thực hiện Luật Người cao tuổi được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư s 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 về hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, để đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Giám đốc bệnh viện ngành thực hiện đầy đủvà nghiêm túc Thông tư số 35/2011/TT-BYT về chăm sóc sức khe cho người cao tuổi, chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh, thành phố khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ít nhất một năm một lần.

2. Về quy trình khám sức khe định kỳ cho người cao tuổi được thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT theo Điều 1, Khon 3 Điểm a về đối tượng áp dụng khám sức khỏe định kỳ và Điều 4, Khon 4 về hồ sơ khám sức khỏe định kỳ (Phụ lục 3);

3. Việc chi lập hồ sơ theo dõi, qun lý sức khe người cao tui và chi tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi được quy định tại Điều 3, Khoản b và c ca Thông tư 21/TT-BTC .

Trong quá trình triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người cao tui theo hướng dn của Thông tư 14/2013/TT-BYT nếu có khó khăn, vướng mắc phn ánh về Cục Qun lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 138A đường Ging Võ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04. 62732280, fax 04. 62732289 để được kịp thời phối hợp, tháo gỡ giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Th
tướng Vũ Đức Đam Chủ tịch yban Quốc gia về NCT VN;
- Văn phòng CP: Vụ KGVX, Vụ KT ngành;
-
VP y ban Quốc gia về NCT VN;
- TW Hội Ng
ười cao tui Việt Nam;
- Bộ trưởng (để b/c);
- C
ác Bộ: GTVT, LĐTBXH, VHTTDL, TC,KHĐT, NNPTNT;
- BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên