BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1728/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT đối với hàng doanh nghiệp chế xuất mua từ doanh nghiệp nội địa

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Coldtech Việt Nam
(Lô 49H Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trảlời công văn số 030209/CVC_NH ngày 03/02/2009 của Công ty TNHH Coldtech ViệtNam về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của doanh nghiệp chếxuất mua từ doanh nghiệp nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 20, Điều 5, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; điểm 20, Mục II, Phần A,Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết vềThuế GTGT; thì: Trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua hàng hóa từ doanh nghiệpnội địa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Hồsơ, thủ tục trong các trường hợp này thực hiện theo chế độ quy định về thủ tụchải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Coldtech Việt Nam biết và liên hệ với cơquan Hải quan để được xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (biết t/h);
- Lưu: VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ NXK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông