UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1728/UBND-KTTH
V/v mức thu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2009

Kính gửi:

- Giám đốc sở Tài chính;
- Giám đốc sở Giao thông Vận tải.

Căncứ Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ Giao thông Vận tải quyđịnh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách dulịch bằng ô tô;

Xéttờ trình số: 247/TTr .STC ngày 30/6/2009 của Giám đốc sở Tài chính về việc mứcthu phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô,

Chủtịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chấpthuận mức thu cấp phù hiệu xe cố định, sổ nhật trình xe ô tô như sau:

1.Phù hiệu xe chạy tuyến cố định:

-Phù hiệu xe màu xanh: 2.000 đồng/cái

-Phù hiệu xe màu đỏ: 2.000 đồng/cái

2.Sổ nhật trình chạy xe: 3.500 đồng/quyển sổ

Cáckhoản thu trên, đơn vị được sử dụng phục vụ cho công tác thu chi có liên quanđến việc cấp sổ nhật trình chạy xe, các loại phù hiệu xe.

Khinào có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc thu, chi các khoản có liênquan đến việc cấp sổ nhật trình chạy xe, các loại phù hiệu xe thì sẽ thực hiệntheo qui định của Bộ Tài chính.

GiaoGiám đốc sở Giao thông Vận tải kết hợp sở Tài chính chỉ đạo thực hiện đúng quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTTH;
- Lưu: VT. 6.03.05.

KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHTrương Văn Sáu