BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17286/BTC -TCHQ
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Kính gi: Côngty TNHH Gạch men Hoàng Gia.
(KCN Mỹ Xuân A, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 449/2011/CV-HG ngày 30/11/2011 vàcông văn số 454/2011/CV-HG ngày 06/12/2011 của Công ty TNHH Gạch men HoàngGia về việc tháo gỡ khó khăn tạođiều kiện cho doanh nghiệp tái snxuất; Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi tại công văn số 5814/VPCP-K NTN ngày 23/8/2011 của Văn phòng Chính ph vềviệc tạo điu kiện để doanh nghiệp phục hi sản xuất hàng hóa.

- Căn c quy định của Luật thuế giá trịgia tăng và Nghị định hướng dẫn về thuế giá trị giatăng thì nguyên liệu sản xuất xuấtkhu không thuộc đi tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Gạch menHoàng Gia, để tháo gỡkhó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phc hi sản xuất, xuất khẩu hàng hóa, Bộ Tài chínhđồng ý tạm thời chưa thực hiệncác biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định tại Điều 93 Luật Quảnlý thuế đối vi Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia đến hết ngày 31/12/2011 vi điều kiện.

- Ngoài số tiền phạt chm nộp thuế nhập khu của257 t khai nhập sản xuất xuất khu và số tin nợ thuếgiá trị gia tăng của nguyên liệu nhập sản xutxuất khu nhưng chưa xuất trong thời hạn 275 ngày, Công ty không n quá hạn, nợ phạt của các hàng khác.

- Công ty phải cam kếtthực hiện kết luận cuối cùng củaBộ Tài chính.

(Công văn này thay thế công văn s 16024/BTC-TCHQ ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính).

Bộ Tài chínhthông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TCHQ. (44)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường