BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1728TM/XNK

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Phòng quản lý XNK khu vực Hà Nội, tp. Hồ Chí Minh,
Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Vũng Tàu

Về việc đính chính Đơn vị tính trên TB hạn ngạch hàng dệt may
xuất khẩu sang thị trường EU năm 2003

Do sơ xuất khi đánh máy, tại Thông báo giao hạn ngạch số 1320 TM/XNK ngày 16/06/2003 (Cat 359/659-S) và số 1329 TM/XNK ngày 16/06/2002 (Cat 359/659-S) để đơn vị tính là Tá.

Nay đính chính lại đơn vị tính là Kg cho tất cả các Thông báo giao hạn ngạch có số liệu nêu trên.

Vậy thông báo để các Phòng quản lý XNK biết và niêm yết để doanh nghiệp thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Thắng