BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1729/BGTVT-TCCB
V/v triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch 04/KH-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cáccơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Thựchiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổchức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc -Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013); Kế hoạch số04/KH-HĐTĐKT ngày 25/2/2013 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xâydựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơnvị trực thuộc Bộ, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Đườngsắt Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Namtriển khai tốt các nội dung:

1.Tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấpbách của Ngành và của từng đơn vị ngay từ đầu năm 2013 gắn với các tiêu chí phùhợp với nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi cá nhân, lậpthành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọithi đua ái quốc.

2.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọithi đua ái quốc bằng các hình thức thích hợp, bảo đảm tiết kiệm, kết hợp vớibiểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong tràothi đua yêu nước và gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh” của Ngành, của đơn vị nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5và ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/2013.

3.Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, cácchủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua,khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủyĐảng, chính quyền, đoàn thể làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành caotrào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghịquyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

4.Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phải thường xuyên quan tâm, chủ độngphát hiện, khen thưởng kịp thời các nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng cácđiển hình tiên tiến; chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực tiếpcông tác, lao động, học tập; khen thưởng tập thể nhỏ có nhiều thành tích.

5.Việc tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương người tốt, việc tốt khôngnhững có tác dụng tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khảnăng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành các nhiệm vụ, mà còn góp phần tích cựcbồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sốngmới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thóihư, tật xấu.

6.Các Báo, Tạp chí trong Ngành chủ động và phối hợp với các cơ quan thông tin đạichúng tuyên truyền những tấm gương điển hình và nhân tố mới của Ngành.

7.Các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành có trách nhiệm cụ thể hóa để triển khaithực hiện. Đề nghị Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam chỉ đạo Công đoàn cáccấp kết hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị cùng cấp tổ chức tốt phong trào thiđua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minhra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch 5 năm 2011-2015.

VụTổ chức cán bộ theo dõi kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng tìnhhình thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Ban TĐKT TW;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Công đoàn GTVT Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB (vn).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu