BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 172TCT/NV6
V/v quyết toán thuế khi làm thủ tục chuyển đổi

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Quảng cáo Sao Hôm

Trả lời công văn số 0122/CV-SH ngày 1/12/2002 của Công ty TNHH Sao Hôm về việc quyết toán thuế khi làm thuế chuyển đổi Công ty mới, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1, Mục IV, Phần C Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp; Mục IV, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp Công ty có trụ sở tại thành phố Hà Nội, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Công ty chuyển trụ sở chính vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy đây không phải là hình thức giải thể, phá sản, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, nhưng để xác định rõ nghĩa vụ thuế của Công ty đối với Cục thuế Hà Nội đến thời điểm chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty phải làm các thủ tục khai báo và thực hiện quyết toán toàn bộ thuế GTGT và thuế TNDN với Cục thuế thành phố Hà Nội đến thời điểm Công ty chấm dứt hoạt động tại thành phố Hà Nội. Đồng thời phải khai báo với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để được cấp mã số thuế mới. Công ty thực hiện nộp thuế GTGT và thuế TNDN với cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh kể từ khi bắt đầu khai báo được cấp mã số thuế mới. Để tạo điều kiện cho việc quyết toán thuế với cục thuế thành phố Hà Nội được thuận lợi, nhanh chóng, nếu chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh hạch toán phụ thuộc, Công ty chủ động kê khai quyết toán với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận về chi phí, và quyết toán thuế GTGT làm cơ sở để Cục thuế thành phố Hà Nội quyết toán thuế của Công ty.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương