BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 173/BXD-KTXD
V/v: Công tác thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn giao thôngVĩnh Phúc

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 30/CV-KH ngày 2/11/2010 của Công ty cổ phần Tư vấn giao thông Vĩnh Phúc về côngtác thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1. Theo quy định về quản lý chất lượngcông trình xây dựng thì nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức tư vấn thiết kếhoặc nhà thầu khảo sát xây dựng lập và chủ đầu tư phê duyệt. Chủ đầu tư cótrách nhiệm lập hoặc thuê tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.Nhiệm vụ thiết kế phải phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt. Trước khi phê duyệt, chủ đầu tư có thể mời tổ chức, chuyên gia góp ýhoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết kế khi thấy cần thiết.

2. Trường hợp nhà thầu khảo sát đãký hợp đồng khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ nhiệm vụ khảo sát xây dựngđã được chủ đầu tư phê duyệt (chủ đầu tư là cấp huyện thì phòng công thươngthẩm định nếu đủ điều kiện năng lực là phù hợp) thì việc thanh toán hợp đồngthực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định của nhànước có liên quan.

Công ty cổ phần Tư vấn giao thôngVĩnh Phúc căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Văn Sơn