BỘ XÂY DỰNG
-----------------------
V/v: nhóm lương cho công trình kè sông, kè biển tỉnh Thái Bình.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
Ban quản lý dự án – Sở NN và PTNT tỉnh Thái Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 131/CV-BQLDA-KH ngày 11/8/2011 của Ban quản lý dự án – Sở NN và PTNT tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình kè sông, kè biển tỉnh Thái Bình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Công việc thi công xây dựng đê, kè sông biển thuộc công trình thuỷ lợi có điều kiện thi công khó khăn và tính chất công việc tương đồng với công trình đầu mối thuỷ lợi. Theo qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ qui định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ trợ cấp lương trong các Công ty Nhà nước, thì công nhân, nhân viên trực tiếp xây dựng công trình đầu mối thủy lợi thuộc thang lương, bảng lương nhóm III, Ngành Xây dựng cơ bản. Vì vậy, việc áp dụng thang lương, bảng lương của nhóm III, Ngành Xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP cho công nhân, nhân viên trực tiếp thi công xây dựng đê, kè sông biển là phù hợp.
Ban quản lý dự án – Sở NN và PTNT tỉnh Thái Bình căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(đã ký)
Phạm Văn Khánh