TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Quốc tế Delta
(Đ/c: Phòng 1609, Tòa nhà N09B1, Dịch vọng, Cầu Giấy , Hà Nội)

Trả lời công văn số 20110502/TCHQ-CO đề ngày 14/05/2011 củaCông ty TNHH quốc tế Delta đề nghị được giải đáp vướng mắc liên quan đến việcghi thông tin về hóa đơn thương mại trên C/O. Cục Giám sát quản lý có ý kiếnnhư sau:

Mục 10 của phần hướng dẫn tại mặt sau C/O (overleaf notes)có quy định: trong trường hợp hóa đơn được cấp bởi một nước thứ ba, đánh dấu “ v“vào ô: “Third Country Invoicing” (Hóa đơn nước thứ ba), đồng thời ghi các thôngtin như tên và nước của công ty phát hành hóa đơn vào ô số 7 trên C/O. Theo đó,việc ghi thông tin về tên và nước của công ty phát hành hóa đơn vào ô số 7 làquy định bắt buộc.

Trường hợp C/O đề cập tại công văn không đáp ứng được nhữngquy định nêu trên là không hợp lệ.

Cục Giám sát quản lý trả lời đề Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn