BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/QLG-NLTS
V/v tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Cục Quản lý thị trường

Theo phản ánh củaphương tiện thông tin chúng và người tiêu dùng, hiện nay trên thị trường có hiệntượng một số đại lý, cửa hàng đang bán một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới06 tuổi với mức giá cao hơn mức giá tối đa đã được cơ quan quản lý giá công bốvà không thực hiện niêm yết giá theo quy định.

Để đảm bảo côngtác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có hiệu quả và bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng theo chủ trương của Chính phủ, Cục Quản lý giá đề nghị Quý Cụcphối hợp thực hiện:

1. Chỉ đạo Chi cụcQuản lý thị trường phối hợp với Sở Tài chính tỉnh, thành phố và các đơn vị cóliên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện giá bán, đối chiếu giá đãkê khai với cơ quan quản lý và giá niêm yết các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới6 tuổi của các cửa hàng, đại lý kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổitrên địa bàn.

2. Xử lý nghiêmcác hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn.

3. Công khaithông tin về các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻem dưới 06 tuổi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Trân trọng cảm ơnsự phối hợp công tác của Quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, NLTS.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn