BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 173/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu hàng theo giấy phép

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bình Phước

Trảlời công văn số 08/HQBP-NV ngày 03/01/2008 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước vềviệc mở tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Vềviệc hủy tờ khai: Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thờihạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Do vậy, nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệpkhông làm tiếp thủ tục thì tiến hành hủy tờ khai theo hướng dẫn tại công văn số 3737/TCHQ-GSQL ngày 06/07/2007 của Tổng cục Hải quan.

- Vềgiấy phép hết hiệu lực: Nếu tại thời điểm làm thủ tục hải quan mà các giấy phépnhập khẩu đã hết hiệu lực thì doanh nghiệp không được tiến hành mở tờ khai.

Đềnghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước thực hiện đúng quy định và hướng dẫn doanhnghiệp liên hệ với Bộ Công thương để xem xét gia hạn hiệu lực hoặc cấp giấyphép mới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC); Để phối hợp;
- Website HQ;
- Lưu: VT; GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc