BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 173/TCHQ-GSQL
V/v thay thế C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 2100/HQĐN-NV ngày 13/10/2008 và số 2608/HQĐN-NV ngày 16/12/2008 về đề nghị nộp C/O bổ sung thay thế cho C/O khônghợp lệ đã xuất trình trước đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

- Điều 9 phụ lục 7, Quyết định 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008quy định cho phép cấp C/O mẫu D mới để thay thế cho C/O mẫu D có lỗi. Như vậy,trường hợp C/O đã được xuất trình tại cơ quan hải quan bị phát hiện có lỗi, cơquan có thẩm quyền cấp C/O có thể cấp C/O mới thay thế cho C/O cólỗi.

Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4/10/2004, trong đókhông có quy định về việc cho phép cấp C/O mới thay thế cho C/O cấp trước đó cólỗi; Nhưng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã có công văn 11560/BCT-XNK đề nghị cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các trường hợp nộp bổsung C/O thay thế cho C/O xuất trình trước đó với điều kiện trong khoảng thờigian C/O ban đầu còn hiệu lực, doanh nghiệp đã có C/O và đề nghị được nộp bổsung C/O thay thế (theo Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM là 6 tháng kể từ ngày cấpC/O và theo Quyết định 19/2008/QĐ-BCT là 12 tháng kể từ ngày cấp).

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan Đồng Nai biết và xử lýcác trường hợp có liên quan và gửi báo cáo kết quả về Tổng cục./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh