BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 173/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời Công văn số 3290/CT-THNVDT ngày 03/9/2008 của CụcThuế tỉnh Đắc Lắc về thu tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng cơ sở sản xuấtkinh doanh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và vận tải Đoàn Kết, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau;

Tại khoản 5, Điều 33 Luật Đất đai năm 2003 quy định đối tượngkhông phải nộp tiền sử dụng đất: "5. Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đấtlàm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sởdịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷsản, làm muối."

Căn cứ quy định nêu trên, Hợp tác xã dịch vụ và Vận tải Đoànkết được UNDN tỉnh Đắc Lắc giao đất xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ nôngnghiệp nông thôn, xây dựng công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ và vận tải hàng bằngô tô không thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương