BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 173/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế đối với thu nhập từ cổ phiếu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Chi nhánh Công ty Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH Intel Products Việt Nam

Trả lời công văn số 811/EY ngày 08/11/2007của Chi nhánh Công ty Ernst&Young Việt Nam và công văn số 10473/CT-KTT2 ngày 17/10/2007 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh chuyển công văn kiến nghị của Côngty TNHH Intel Products Việt Nam về việc chính sách thuế đối với thu nhập từquyền mua cổ phiếu. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 147/2004/NĐ-CPngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhậpđối với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân) và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định nêutrên thì: cá nhân có thu nhập từ chênh lệch mua bán chứng khoán không phải nộpthuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân được thưởng dưới hình thức cấp quyềnmua cổ phiếu thì khoản nhu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhậpcá nhân.

Để có cơ sở hướng dẫn cụ thể vềchính sách thuế đối với từng chương trình cấp quyền mua cổ phiếu dành cho nhânviên Công ty, đề nghị Chi nhánh Công ty Ernst&Young Việt Nam và Công tyTNHH Intel Products Việt Nam cung cấp tài liệu về:

- Quy chế của doanh nghiệp về cácchương trình cấp quyền mua cổ phiếu;

- Các văn bản thể hiện giao dịchmua, bán thực tế về quyền mua cổ phiếu do nhân viên Công ty được sở hữu.

- Việc hạch toán và thanh toán cácgiao dịch liên quan đến các chương trình cấp quyền mua cổ phiếu.

- Tài liệu khác liên quan (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để các đơnvị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT; TNCN .

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN
Nguyễn Huy Trường