THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/TTg-KTN
v/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tạicông văn số 4871/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 12 năm 2012 về việc chuyển mục đíchsử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dựán, công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyếtđịnh chuyển mục đích sử dụng 111,30 ha đất (trong đó có 85,58 ha đất chuyêntrồng lúa nước, 9,70 ha đất lúa khác, 13,38 ha đất rừng phòng hộ và 2,64 ha đấtrừng đặc dụng) để thực hiện 47 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh theo quyđịnh của pháp luật về đất đai và pháp luật bảo vệ và phát triển rừng (kèm theodanh mục dự án, công trình cụ thể).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo thựchiện việc sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nướcbị mất do chuyển mục đích sử dụng nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ ngay sau khi Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn các địa phương thực hiện quy địnhnêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN,Cổng TTĐT, Vụ III;- Lưu: VT, KTN (3). Th 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

DANH MỤC

DỰ ÁN, CÔNG TRÌNHCÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo công văn số 173/TTg-KTN ngày 24 tháng 01 năm 2013)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện

Tổng diện tích

(ha)

Trong đó:

Đất chuyên trồng lúa nước

(ha)

Đất lúa khác (ha)

Đất rừng phòng hộ

(ha)

Đất rừng đặc dụng

(ha)

1

Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn huyện Na Hang

Huyện Na Hang

16,72

0,24

0,12

1,73

2

Đường giao thông xã Tân Mỹ đến xã Minh Quang huyện Chiêm Hóa

Huyện Chiêm Hóa

3,92

0,06

2,38

0,91

3

Đường giao thông khu Trung tâm huyện lỵ Yên Sơn

Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn

4,46

0,78

4

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình Thủy lợi xã Trung Trực

Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn

2,13

0,05

5

Đường liên xã Nhữ Hán, Phú Lâm

Xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn

2,25

0,05

6

Đường liên xã Nhữ Hán đến điểm TĐC Xuân Bình xã Đội Bình, huyện Yên Sơn

Xã Nhữ Hán, Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn

42,66

0,72

7

Công trình Trạm bơm, mương tưới xã An Khang, thành phố Tuyên Quang

xã An Khang, thành phố Tuyên Quang

0,68

0,46

8

Đường giao thông vào Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Tuyên Quang

Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

3,35

0,35

9

Dự án mở đường từ xã Hồng Quang đến xã Bình An 15 km

Huyện Lâm Bình

36,00

0,30

0,50

10,00

10

Dự án mở đường từ xã Thổ Bình đến xã Thượng Lâm 30 km

Huyện Lâm Bình

27,80

0,50

1,60

11

Đường Phù Lưu - Minh Dân - Minh Khương

Huyện Hàm Yên

25,78

0,71

0,18

12

Cải tạo, nâng cấp đường ĐT189

Xã Bình Xa, Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương, Bạch Xa, Yên Thuận, huyện Hàm Yên

33,00

5,00

13

Đường thôn 8 Minh Tiến đi Khuổi Luyện xã Minh Hương

Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên

1,17

0,07

14

Đường thôn 13 Minh Quang, xã Minh Hương đi thôn Đo, xã Bình Xa

Xã Minh Hương, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên

3,32

0,14

15

Kè bờ suối Bình Xa

Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên

2,13

0,50

16

Xây dựng trụ sở, đường vào trụ sở công an phường Nông Tiến

Phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang

0,24

0,10

17

Khu dân cư trung tâm xã Đông Thọ

Xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương

6,91

2,00

18

Khu dân cư Văn Bảo, Cầu Bâm xã Sơn Nam

Xã Sơn Nam huyện Sơn Dương

1,64

0,35

19

Khu dân cư tổ ND Tân Thịnh, TTSD (Phần bổ sung)

Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương

0,34

0,22

20

Khu dân cư và chợ xã Chi Thiết

Xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương

1,17

0,75

21

Khu dân cư thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc

Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương

2,16

0,32

22

Khu dân cư thôn Bẫu, xã Tuân Lộ

Xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương

3,18

2,92

23

Khu dân cư thôn Vạt Chanh, xã Thiện Kế

Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương

5,57

1,26

24

Khu dân cư và chợ xã Phúc Ứng

Xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương

5,91

4,56

25

Khu dân cư trung tâm xã Quyết Thắng

Xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương

2,00

1,60

26

Khu dân cư và chợ Đa Năng, xã Tú Thịnh

Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương

1,90

0,80

27

Khu dân cư thôn Quan Hạ, xã Trung Yên

Xã Trung Yên, huyện Sơn Dương

1,20

0,40

28

Khu dân cư trung tâm xã Tân Trào

Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

2,00

1,40

29

Khu dân cư đường dẫn cầu An Hòa

Xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương

8,60

1,60

30

Khu dân cư và chợ xã Lâm Xuyên

Xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương

3,60

1,00

31

Khu DC trục đường QL2, thuộc xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

Xã An Tường thành phố Tuyên Quang

15,37

14,85

32

Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm

Phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang

3,65

1,00

33

Khu tái định cư đường cứu hộ, cứu nạn tại phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

4,18

4,00

34

Mặt bằng mới thôn Trò (tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang)

Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên

1,00

0,30

35

Xây dựng mở rộng trường Cao Đẳng Tuyên Quang

xã Trung Môn, huyên Yên Sơn

36,83

26,82

36

San lấp mặt bằng trường THCS và Tiểu học (phần bổ sung)

Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương

0,10

0,10

37

Xây dựng công trình Nhà lớp học trường THPT Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

2,50

2,30

38

Nhà máy thủy điện Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Xã Quý Quân

63,16

2,21

39

Di chuyển đường điện 35 KV để GPMB thi công dự án cải tạo, nâng cấp QL 2

Xã Phú Thịnh, Đạo Viện, huyện Yên Sơn

0,02

0,01

40

Điểm trực vận hành lưới điện xã Đông Thọ

Đông Thọ huyện Sơn Dương

0,10

0,09

41

Điểm trực vận hành lưới điện xã Sơn Nam

Sơn Nam, huyện Sơn Dương

0,33

0,03

42

Xây dựng Trạm đầu nối 220 Kv Tuyên Quang

Xã Hoàng Khai, Kim Phú, huyện Yên Sơn

0,72

0,72

43

Công trình Trạm biến áp 110 KV Gò Trẩu và nhánh rẽ tỉnh Tuyên Quang

Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn

0,03

0,03

44

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương

TT Sơn Dương

0,28

0,20

45

Xây dựng UBND xã Ninh Lai

Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương

0,75

0,20

46

Trường trung cấp y tế Tuyên Quang tại địa điểm mới

Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

16,13

11,00

47

Xây dựng hồ sinh thái Công ty cổ phần giấy An Hòa

xã Vĩnh Lợi, huyện Yên Sơn

1,11

0,82

Tổng cộng

398,04

85,58

9,70

13,38

2,64